Top of Form

Bottom of Form

http://prportal.pl/logo/logo_www.png

Kategoria | IT / Category | IT /

Tagi : Diane Hagglund , Emile Rashkovich , Eric Wolford , King Research , Riverbed , Riverbed Technology , Steelhead Mobile 2.0 , WDS Tags: Diane Hägglund , Emile Rashkovich , Eric Wolford , King Research , Riverbed , Riverbed Technology , Steelhead Mobile 2.0 , WDS

Riverbed przedstawia wyniki badań czym kierują się klienci przy wyborze produktów do optymalizacji WAN Riverbed presents the results of which guided clients in selecting products for WAN optimization

28.11.2008 11/28/2008

Badanie „Fall 2008 Survey” przeprowadzone na grupie ponad 1000 klientów pokazuje, że pośród głównych motywów zakupu znajdują się oszczędność, wydajność aplikacji, wirtualizacja infrastruktury IT i poprawa ogólnej wydajności informatycznej. The study, "Fall 2008 Survey," conducted on a group of more than 1,000 customers shows that among the main themes are buying savings, productivity applications, virtualization of IT infrastructure and improve overall performance computing.


Riverbed Technology (Nasdaq: RVBD), pionier i lider na rynku rozwiazań WDS (Wide Area Data Services) ogłosiła dzisiaj wyniki badań przeprowadzonych na swoich klientach w październiku 2008 roku. Riverbed Technology (Nasdaq: RVBD), the pioneer and market leader in solutions WDS (Wide Area Data Services) today announced the results of tests on their clients in October 2008. Badanie zostało przeprowadzone przez King Research, niezależną firmę badań marketingowych obsługującą firmy technologiczne od ponad trzynastu lat. The survey was conducted by King Research, an independent marketing research firm serving technology companies for over thirteen years. Na ankietę odpowiedziało ponad 1000 klientów z przedsiębiorstw o różnych rozmiarach z całego świata. Responded to the survey more than 1,000 customers from companies of various sizes around the world. Według King Research, poziom ogólnego zadowolenia klientów z produktów Riverbed, wsparcia technicznego i profesjonalnego serwisu przekracza średnią branżową. According to King Research, the overall level of customer satisfaction with Riverbed products, technical support and professional services exceeds the industry average. 88% spośród ankietowanych klientów przyznało, że poleciłoby produkty i usługi Riverbed swoim przyjaciołom lub znajomym. 88% of surveyed customers said they would recommend Riverbed products and services to your friends or colleagues. Wynik ten pokazuje, że Riverbed i jego produkty do optymalizacji sieci rozległych (WAN) zdecydowanie dostarczają deklarowaną jakość. This result shows that Riverbed, and its products to optimize wide area network (WAN) definitely deliver the claimed quality.

Ankiety klientów Riverbed, przeprowadzane co pół roku, mają na celu obiektywną ocenę poziomu zadowolenia klienta z produktów, wsparcia technicznego i profesjonalizmu serwisu Riverbed. Riverbed customer survey, conducted every six months, are designed to objectively assess the level of customer satisfaction with products, technical support and professional service Riverbed. Analiza obejmuje również badanie aplikacji klientów Riverbed przyspieszanych przy pomocy urządzeń Riverbed Steehead, jak i motywacje zakupu, marki innych producentów rozwarzanych w procesie zakupu oraz próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego klienci nadal wybierają produkty Riverbed a nie konkurencji. The analysis also includes examination of customer applications accelerated by Riverbed Riverbed Steehead equipment and purchase motivations, other manufacturers rozwarzanych brand in the process of buying and try to answer the question of why clients continue to choose Riverbed products rather than competition.

Satysfakcja klienta Customer Satisfaction

87% ankietowanych klientów w ogólnej ocenie Riverbed przyznało firmie osiem lub więcej puntów (w skali od 1 (słaba) do 10 (doskonała), a dokładnie 66% respondentów oceniło Riverbed na 9 lub 10 punktów w ogólnej satysfakcji klienta. Wydajność produktu, jakość sprzętu i oprogramowania oraz zdolności zarządzania zostały wysoko ocenione – aż na  8,8 z 10 punktów. Zespół pomocy technicznej Riverbed również otrzymał wyjątkową ocenę poziomu wiedzy inżynierów wsparcia na 8,7 punktów. 87% of surveyed customers in the overall assessment Riverbed has granted the company eight or more puntów (on a scale from 1 (poor) to 10 (excellent), and exactly 66% of respondents rated Riverbed for 9 or 10 points in overall customer satisfaction. Product performance, quality equipment and software and management ability were highly rated - up to 8.8 with 10 points. Riverbed Support Team also received a unique assessment of the level of knowledge engineers support of 8.7 points.

“Przeprowadziliśmy wiele badań poziomu zadowolenia klientów firm technologicznych w ciągu ostatnich trzynastu lat. "We have many customer satisfaction surveys technology companies over the past thirteen years. Te rezultaty pokazały, że grupa klientów Riverbed jest jedną z najbardziej lojalnych i entuzjastycznych. These results show that Riverbed group of customers is one of the most loyal and enthusiastic. Ogólna ocena punktowa należy do jednych z najwyższych, które widzieliśmy,” powiedziała Diane Hagglund, dyrektor zarządzający King Research. Overall Grading is one of the highest that we've seen, "said Diane Hägglund, managing director of King Research. “Ogólnie rzecz biorąc klienci Riverbed są pozytywnie zaskoczeni wielkością oszczędności w całej swojej infrastrukturze IT. "Overall, Riverbed customers are positively surprised by the size of cost savings across their IT infrastructure. Podoba się też wydajność i łatwość wdrażania i zarządzania produktami Steelhead oraz również wiedza i szybkość reagowania firmy”. Do you also performance and ease of implementation and management of Steelhead products and also the knowledge and responsiveness of the company ".

“Riverbed zaoferowało nam jedyne kompletne rozwiązanie do optymalizacji sieci WAN. "Riverbed has offered us the only complete solution for WAN optimization. Zostało zbudowane od podstaw i dopasowane do szerokiego zakresu naszej działalności by sprostać wyzwaniom, z którymi zmaga się nasza infrastruktura IT,” powiedziała Emile Rashkovich, CIO i senior wiceprezes firmy Real Estate Corporation Sentinel. It was built from scratch and tailored to a wide range of our activities to meet the challenges that face our IT infrastructure, "said Emile Rashkovich, CIO and senior vice president of Sentinel Real Estate Corporation. “Odkąd przetestowaliśmy urządzenia Steelhead w naszym środowisku, decyzja o zakupie stała się prosta. "Since we tested the Steelhead appliances in our environment, the decision to purchase has to be simple. Urządzenia Riverbed wyraźnie lepiej wypadły na tle konkurencji i były o wiele łatwiejsze do wdrażania. Riverbed devices clearly fare better against the competition and were much easier to implement. To jest jedna z niewielu technologii, która działa tak jak jest reklamowana – pomogła nam zaoszczędzić wydatki w całej naszej infrastrukturze IT, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności . This is one of the few technologies that works as it is advertised - has helped us to save costs across our IT infrastructure while ensuring efficiency. "

Otoczenie konkurencyjne: Competitive environment:

Dane wskazują, że otoczenie konkurencyjne w dużej mierze pozostaje bez zmian. The data indicate that the competitive environment remains largely unchanged. W dziedzinie optymalizacji sieci WAN, jedynym znaczącym konkurentem Riverbed pozostaje Cisco WAAS. In the field of WAN optimization, the only significant competitor is Cisco WAAS Riverbed. Jest to spełnienie wcześniejszych analiz przeprowadzonych przez Riverbed, które potwierdza, że spółka nadal utrzymuje średnio 90% stopę wygranej z Cisco. It is the fulfillment of earlier studies from the Riverbed, which confirms that the company continues to maintain an average of 90% win rate with Cisco. Riverbed jest dobrze znany na rynku jako jedyny sprzedawca, który dostarcza najlepsze w swojej klasie, w pełni dopasowane rozwiązanie efektywnego wspomagania przesyłania danych  w sieciach rozległych. Riverbed is well known in the market as the only vendor that provides best-in-class, fully tailored solution to effectively support data transmission in wide area networks.

Klienci używają Riverbed Steelhead do przyspieszenia i konsolidacji większej ilości aplikacji niż konkurencja, w tym udostępnianie plików systemu Windows, Microsoft Exchange 2003, 2007 i 2008, Microsoft SharePoint, aplikacji internetowych, MS-SQL, FTP, backupu/replikacji, niestandardowych aplikacji, CAD, Oracle, VMware, Citrix, SAP, NFS, aplikacji SSL, zarządzania treścią, Lotus Notes, streamingu mediów i innych. Customers use the Riverbed Steelhead to accelerate and consolidate more applications than the competition, including Windows file sharing, Microsoft Exchange 2003, 2007 and 2008, Microsoft SharePoint, Web applications, MS-SQL, FTP, backup / replication, custom applications, CAD, Oracle, VMware, Citrix, SAP, NFS, SSL applications, content management, Lotus Notes, streaming media and others. W rzeczywistości, CIO i menedżerowie IT wiedzą, że Riverbed jest jedyną platformą typu end-to-end, która może zoptymalizować wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całej infrastruktury informatycznej. In fact, CIOs and IT managers know that Riverbed is the only platform for end-to-end, which can optimize performance while reducing costs throughout the IT infrastructure. Klienci mogą również zwiększyć swoje oszczędności poprzez zgrupowanie większej ilości wirtualnych serwerów na Riverbed Services Platform (RSP), wliczając jednolite zarządzanie zagrożeniami, zarządzanie adresem IP, kontrolery domen, serwery wydruku i media strumieniowe. Customers can also increase your savings by grouping more virtual servers on the Riverbed Services Platform (RSP), including the unified management of risks, management of IP address, domain controllers, print servers and streaming media.

Motywy dokonywania zakupu: szybkość, prostota i oszczędność kosztów IT Themes make a purchase: speed, simplicity and cost savings IT

King Research zbadało bazę klientów Riverbed w celu określenia  powodów wyboru Riverbed jako jednego ze swoich strategicznych partnerów IT. King Research has investigated the Riverbed customer base to determine the reasons for choosing Riverbed as one of its strategic IT partner.

Wśród odpowiedzi znalazło się również przyspieszenie przywracania danych lub wykonywania kopii zapasowych, ułatwienie w pracy wykonywanej z domu z komputerów przenośnych, rekomendacja kolegów lub ekspertów oraz pozycja firmy jako lidera technologii WDS na rynku. Among the responses were also speed up recovery of data or backup, to facilitate the work done at home with portable computers, recommendation of colleagues or experts and the company's position as a technological leader in the WDS market.

Mobilni pracownicy: Głównym czynnikiem Mobile workers: The main factor

64% ankietowanych klientów uznało, że przyspieszenie i wydajność współpracy przemieszczających się pracowników stała się priorytetem. 64% of clients surveyed felt that the speed and efficiency of cooperation of mobile workers has become a priority. Według sondażu, w pierwszej grupie problemów zgłaszanych przez ten personel były: According to a survey, in the first issue raised by the staff were:

Odwrotnie odpowiedzieli na pytania menedżerowie IT. Conversely answered the questions IT managers. Jako swój priorytet przy opracowywaniu infrastruktury informatycznej dla pracowników mobilnych wymienili zabezpieczenie/bezpieczeństwo (49%) i wydajność aplikacji (25%). As a priority the development of infrastructure for mobile workers have exchanged the security / safety (49%) and application performance (25%). Z urządzeniem Steelhead Mobile 2.0 klienci otrzymują rozwiązanie uwzględniające potrzeby obu badanych grup – bezpieczeństwo SSL i do osiemdziesięciu razy szybszą pracę aplikacji. With Steelhead Mobile 2.0 device, customers receive a solution to the needs of both groups studied - SSL security to eighty times faster application performance.

“W tej trudnej sytuacji gospodarczej, menadżerowie są pod presją dostarczenia zoptymizowanej infrastruktury informatycznej, zarówno pod względem wydajności jak i kosztów”,” powiedział Eric Wolford, senior wiceprezes ds. marketingu i rozwoju w firmie Riverbed. "In this difficult economic situation, managers are under pressure to deliver zoptymizowanej infrastructure, both in terms of performance and cost," said Eric Wolford, senior vice president of marketing and development at Riverbed. “Cieszymy się, że po raz kolejny możemy usłyszeć od naszych klientów, że technologia Riverbed pozwala przezwyciężyć problemy, nieodzownie związane ze specyfiką sieci rozległych WAN i tym samym satysfakcjonuje pracowników od prezesa, aż po pracownika oddalonego tysiące kilometrów od centrali “. "We are delighted that once again we hear from our customers that the technology allows Riverbed to overcome the problems inevitably associated with the specific WAN and thus satisfies the staff of the President, to the remote worker thousands of miles from headquarters."

 

 


PRportal.pl to serwis z bezpłatnymi informacjami prasowymi dla biznesu. PRportal.pl is a service of free press releases for business. Jeśli są Państwo zainteresowani publikacją własnych materiałów zapraszamy do kontaktu . If you are interested in publishing their own materials are welcome to contact .

http://prportal.pl/grafika/poczta.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z: We encourage you to read:
- Pakietem informacji gwarantowanych - gwarancja emisji Państwa materiału, - Package information guaranteed - your guarantee of emission material
- Darmowym newsletterem . - a free newsletter .

W naszej bazie jest już ponad 16 000 informacji prasowych ! In our database is more than 16 000 press releases!

Reklama

Szybka reklama w dwa klikiAdTaily.pl

 

Alior Bank Apple Bankier.pl BenQ BZ WBK Canon Carlsberg Cisco Citi Handlowy Comarch Deloitte Dialog Epson ERP Facebook Gadu-Gadu Gartner Gemius Gold Finance Google GPW HP IBM Inwestycje.pl Jan Mazurek Kaspersky Lab Konfederacja Pracodawców Polskich KPP mBank Microsoft Money.pl Motorola NewConnect Novell NVIDIA Onet.pl Oracle Panda Security PKPP Lewiatan Roman Przasnyski Samsung SAP Veracomp Vobis Wirtualna Polska Alior Bank Apple Bankier.pl BenQ BZ WBK Canon Carlsberg Cisco Citi Handlowy Comarch Deloitte Dialogue Epson ERP Facebook Gadu-Gadu Gartner Gemius Gold Finance Google WSE HP IBM Inwestycje.pl John Mazurek Kaspersky Lab Confederation of Polish Employers CPP mBank Microsoft Money.pl Motorola NewConnect Novell NVIDIA Onet.pl Oracle Panda Lewiatan Roman Przasnysz Samsung SAP Veracomp Vobis Virtual Poland

http://prportal.pl/wp-content/themes/gazette/images/ico-rss.gif

Strony Pages

Copyright © PRportal.pl . Copyright © PRportal.pl . Powered by WooThemes & Wordpress . Powered by WooThemes & Wordpress .                            Sprawdź: Portal dla ludzi Biznesu Biznes-Firma.pl , Dbaj o zdrowie - Portal o Zdrowiu , Check it out: Business portal for people Firma.pl Business , Health Care for - Portal of Health ,

http://www.google.com/images/infowindow/iws_n.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_n.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_w.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_e.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_s.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_s.png

http://www.google.com/images/infowindow/iws_c.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_n.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_n.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_w.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_e.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_s0.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_s0.png

http://www.google.com/images/infowindow/iw_c.png

http://adsearch.adkontekst.pl/igr2/intertext_back.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/intertext_back2.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/intertext_back3.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/intertext_back4.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/it-tl.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/it-tr.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/it-bl.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/igr2/it-br.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/ix_flash/itf-tl.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/ix_flash/itf-tr.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/ix_flash/itf-bl.pnghttp://adsearch.adkontekst.pl/ix_flash/itf-br.png